07:26 ICT Thứ bảy, 28/11/2015

KN_ 40 năm thành lập trường

Công đoàn

Đoàn trường

Tổ Ngữ Văn

Tổ Toán- Tin

Tổ Hóa- Sinh

Tổ Lý- Công nghệ

Tổ Ngoại ngữ

Tổ Sử- Địa- GDCD-Đạo đức

Tổ thể dục

Trang chủ » Tổ Lý - Công nghệ » Hoạt động chuyên môn

Sở giáo dục đào tạo TP Đà Nẵng

Mẫu kế hoạch cá nhân năm học 2013- 2014

Thứ tư - 18/09/2013 09:14

TRƯỜNG THPT Ngô Quyền CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ …………………………………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GV………………………………………  
Đà Nẵng, ngày  …..  tháng   9  năm 2013
                       

    KẾ HOẠCH NĂM HỌC CÁ NHÂN
Năm học 2013-2014
 
Căn cứ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng;
Căn cứ Kế hoạch năm học 2013-2014 của trường THPT Ngô Quyền;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và của tổ;
Giáo viên ................................................................................... tổ ………………………….. trường THPT Ngô Quyền xây dựng kế hoạch cá nhân năm học 2013-2014 với các nội dung sau:
 
A/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012-2013:
I. Kết quả đạt được:
1. Đối với học sinh:
+ Đối với bộ môn:
- HS giỏi cấp TP: Tổng cộng gồm:.......... giải, …...... nhất, ......... nhì,......... ba, ……......KK
- Chất lượng bộ môn đạt Trung bình trở lên/khối lớp: ........................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Khác: ………………………………………………………………………………………...
+ Đối với lớp chủ nhiệm ……/…: (nếu có chủ nhiệm)
- Lớp xếp vị thứ cuối năm cuối năm: ...................................................................................
- Số HS Giỏi: ……../……… TL: ………%, số HS Tiên tiến……../…… TL: …..…%, số HS thi lại: ……../…… TL: …..…%, Số HS ở lại (sau thi lại): ……../…… TL: ……%
- Số HS bỏ học: ……../…… TL: ……%, Số HS rèn lại HK …../…… TL: ……%
2. Đối với cá nhân giáo viên:
- Là GV dạy giỏi cấp Trường lần 1:                      Đạt LĐTT
- Đạt CSTĐCS                                                       Đạt CSTĐ TP
- Khác: ........................................................................................................................
3. Tham gia các hoạt động do trường và tổ chuyên môn tổ chức:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II.Tồn tại:………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
III.Nguyên nhân:………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IV.Biện pháp khắc phục:……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B/ KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2013-2014:
I. Đặc điểm tình hình:
1. Lớp, học sinh:  Lớp chủ nhiệm (nếu có), với…..... học sinh, nữ:…… Trong đó:
Con mồ côi: ….., khuyết tật: ……, con hộ nghèo: ……, con TB:…., Con CBVC: ……..
2. Bản thân: Nữ: ….., Đại học: ….., Cao đẳng: ……, Đang học trên đại học:......, Đảng viên:…...., Đoàn viên TN:.......,
3. Thuận lợi và khó khăn:
a.Thuận lợi:………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b.Khó khăn:………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Nhiệm vụ trọng tâm:
 1. Thực hiện mục tiêu của nhà trường: “Xây dựng nề nếp học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục, quang cảnh xanh-sạch-đẹp và được bộ cấp giấy khăn trong năm học 2013-2014”.
 2. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đi sâu chất lượng mũi nhọn, phát huy dạy học tích cực có tích hợp, đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng tự học cho học sinh, làm và sử dụng đồ dùng dạy học.
 3. Xây dựng nề nếp học sinh,  duy trì sĩ số, không có tệ nạn xã hội và bạo lực học đường.
 4. Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học, phát huy tính hiệu quả  của website nhà trường của trang ứng dụng vnedu.vn. Nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
 5. Tham gia tổ chức các hội thi, hội thảo, tập huấn chuyên môn.
 6. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động lớn và phong trào thi đua của ngành.
 7. Góp phần xây dựng quang cảnh sư phạm theo hướng xanh-sạch-đẹp, thực hiện môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, thân thiện.
 8. Tham gia các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm học 2013-2014.
 9. Thực hiện tốt các hoạt động nghĩa tình, đền ơn đáp nghĩa, tự thiện, …
 
III/ Mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu:
1. Chất lượng giáo dục:
+ Chất lượng bộ môn đạt Trung bình trở lên:
TT Môn Khối 10 Khối 11 Khối 12
K+G TBà K+G TBà K+G TBà
01              
02              
+ Chất lượng lớp chủ nhiệm:
 Hai mặt giáo dục về Học lực đạt loại Giỏi và Khá: ……..%, loại TB trở lên đạt …..….%, về Hạnh kiểm Khá và Tốt đạt …….%; TB: …..%, HS đạt HS Giỏi: ……. Em, TL: …….%, Đạt Tiên tiến: …… em, TL: ……%
+ HS đạt giải thi HSG cấp Thành phố từ Khuyến khích trở lên: …… em
+Tốt nghiệp THPT ở lớp chủ nhiệm 12: ……./…… TL:…….%,
2. Chất lượng cá nhân:
+ Đăng ký GV xếp loại đạt chuẩn nghề nghiệp:   Xuất sắc               Khá
+ Là GV đang học Cao học: ……., đăng ký học ở 2014: ……..
+ Tham gia chuyên đề: ………………………………………………………………………
     + Tham gia chọn giảng:  ……………………………………………………………………
+ Tự làm Đồ dùng dạy học (ĐDDH): ….. cái, môn: ……………………………….
+ Sử dụng ĐDDH hiện có khi lên lớp: ……. lượt mượn, môn: ……………………
+ Thực hành học tại phòng bộ môn: Môn: …….. số tiết:…. , Môn: …….. số tiết:….
+ Thực hiện một đổi mới trong áp dụng PP dạy học tích cực: ……………………
+ Đăng ký tham gia hội thi GV dạy giỏi cấp trường lần 2: ……..
+ Đăng ký tham gia hội thi GV dạy giỏi cấp Thành phố lần 1: ……… .
3. Các cuộc vận động, xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực:
+ Thực hiện tốt đạo đức nghề nghiệp, tệ nạn xã hội, an toàn GT: ……….
+ HS lớp chủ nhiệm thực hiện tốt đạo đức, tệ nạn xã hội, an toàn GT: ……..
+ Bản thân và HS lớp chủ nhiệm có tác phong chuẩn mực khi đến trường: .............
+ Đăng ký dạy thân thiện, HS học tích cực: .............
+ Đăng ký công trình lớp chủ nhiệm tạo quang cảnh xanh-sạch-đẹp: .........................
 
4. Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT):
+ Thực hiện thiết kế giáo án bằng vi tính: ……….
+ Đăng ký số tiêt dạy học tích cực có ứng dụng CNTT:  ………. Tiết
+ Sử dụng các phần mềm trong dạy học tích cực: . ……….
+ Đăng ký dự thi thiết kế bài giảng Elearning: ……….
5. Công tác Hoạt động NGLL:
+ HS lớp CN tham gia  các Câu lạc bộ: ……………………………………………....
+ HS lớp CN tham gia sinh hoạt trại đạt: …….giải cá nhân, ……giải tập thể.
+ HS lớp CN tham gia văn nghệ với: ………. Tiết mục, đạt ……. Giải.
 
6. Công tác giáo dục thể chất-y tế học đường, lao động- vệ sinh môi trường:
+ HS lớp CN tham gia hội khoẻ Phù Đổng đat: ………giải cá nhân, ……giải tập thể
+ Tham gia lao động do trường tổ chức: …………………………………………………
+ Vệ sinh lớp học và khu vực được giao: …………………………………………………
 
7. Công tác duy trì sĩ số:
+ Duy trì số lượng HS lớp chủ nhiệm: ………%,
8. Các hoạt động dự kiến tham hia trong năm học:
+ Chuyên đề: ………………………………………………………………………
+ Thao giảng:
+ Chọn  giảng: …………………………………………………………………………
+ Ngoại khoá: …………………………………………………………………………………
+ Sinh hoạt các hoạt động nhà trường: …………………………………………………
+ Tham gia  trang web trường:   ……………………………………
+ Hội thi: ………………………………………………………………………………………
9. Công tác thanh, kiểm tra nội bộ:
+ Tham gia dự giờ: ……. Tiết. Dạy cho GV khác dự giờ: ……. Tiết.
+ Thực hiện kiểm tra học kỳ: ……………………………………………………………….
+ Thực hiện dạy học thêm: ………………………………………………………
10. Công tác thi đua:
+ Thực hiện báo cáo: …………………………………………………………………………
+ Thực hiện trao đổi thông tin qua trang Web và mail điện tử: ……………………...
+ Đăng ký thi đua: LĐTT: ..…..,Chiến sĩ TĐ CS: ……, Chiến sĩ TĐ cấp TP: ……
* Mục tiêu tổng quát của cá nhân: ……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
 
IV/ Biện pháp thực hiện:
 1. Đổi mới quản lý giáo dục:
 1. Biện pháp thực hiện đổi mới công tác chủ nhiệm lớp:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 1. Biện pháp thực hiện đổi mới quản lý tiết dạy trên lớp:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 1. Nâng cao chất lượng giáo dục:
+ Việc thực hiện chương trình giảng dạy: ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Việc tổ chức tiết dạy trên lớp: …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Biện pháp đạt chỉ tiêu chất lượng bộ môn: …………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Biện pháp để HS lớp chủ nhiệm đạt các danh hiệu cá nhân, tập thể:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Biện pháp để HS đạt giải các cấp: ……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Biện pháp thực hiện phụ đạo học sinh yếu kém: ……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ:
+ Việc tham gia học cao học: ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Việc tham gia học bồi dưỡng chuyên môn: …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Việc tự học, tự nghiên cứu: ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Việc tổ chức rút kinh nghiệm sau chuyên đề, thao giảng, dự giờ: ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Công tác bồi dưỡng của Nhóm bộ môn: ……………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Tham gia giúp đỡ GV trẻ hoặc yêu cầu giúp đỡ về phương pháp dạy học, về kĩ năng ra đề, soạn đáp án và chấm bài kiểm tra (chuẩn kiến thức, kĩ năng và giảm tải).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Công tác bồi dưỡng của Tổ chuyên môn: …………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Biện pháp thực hiện “Nguồn học liệu mở”: …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Đăng ký tham gia dạy chọn giảng:
TT Môn Thời gian Bài dạy
01      
02      
+ Biện pháp thực hiện tự làm Đồ dùng dạy học: ……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Giải pháp lên lớp phải có đồ dùng: ……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Giải pháp dạy thực hành bộ môn: ……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Giải pháp dạy học tích cực: ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Biện pháp thực hiện đổi mới cách đánh giá cho điểm học sinh và cách ra đề:
 • Với kiểm tra thường xuyên: ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • Với kiểm tra định kỳ: …………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Đăng ký Giáo viên dạy giỏi cấp trường lần 2......, hội thi GV dạy giỏi thành phố lần 1 ......
+ Nghiên cứu và viết SKKN đề tài: ………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
+ Thực hiện mỗi GV một đổi mới trong PP dạy học, nội dung:
………………………………………………………………………………………………………
4. Các cuộc vận động, xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực:
+ Biện pháp thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”:…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
+ Biện pháp "Chống tiêu cực trong thi cử và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục":…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
+ Số HS lớp CN có thể ngồi sai lớp: (Ghi tên HS, lớp và đánh giá nguyên nhân)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Biện pháp giảm tỷ lệ học sinh yếu kém lớp CN:……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Biện pháp thực hiện phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”:…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Biện pháp thực hiện tiết dạy thân thiện: ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Biện pháp xây dựng “Lớp học thân thiện”: ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
+ Biện pháp giúp đỡ kỹ năng tự học cho học sinh:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho HS:    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT):
+ Giải pháp thiết kế bài giảng bằng CNTT: ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Biện pháp dạy học có ứng dụng CNTT: …………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Cách thực hiện một tiết dạy có ứng dụng CNTT: ……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Công tác Đoàn -Hoạt động NGLL:
+ Biện pháp xây dựng lớp có nề nếp tốt: ……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Biện pháp xây dựng trường có nề nếp tốt: ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Công tác tham gia sinh hoạt các hoạt động nhà trường: ......................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Công tác tham gia ngoại khoá: ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Công tác tham gia viết bài trong trang web trường: ........................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Công tác tổ chức tiết dạy NGLL theo chủ đề tháng: ..........................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Biện pháp lớp chủ nhiệm tham gia các hội thi NGLL:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.  Công tác giáo dục thể chất-y tế học đường, lao động- vệ sinh môi trường:
+ Biện pháp ngăn chặn tệ nạn xã hội xâm nhập lớp CN :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Việc tham gia công tác lao động lớp chủ nhiệm: ……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Việc thực hiện vệ sinh lớp học và khu vực được giao:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Công tác duy trì sĩ số và quản lý bỏ học:
+ Biện pháp duy trì số lượng HS lớp chủ nhiệm: ………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Biện pháp không để HS bỏ tiết bộ môn mình đang dạy: ……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
9. Công tác thanh, kiểm tra nội bộ:
+ Công tác tham gia dự giờ : …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Công tác chuẩn bị cho kiểm tra toàn diện:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Việc tổ chức ôn tập thi TN và kiểm tra học kỳ:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Việc thực hiện dạy thêm: ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Công tác thi đua:
+ Việc nghiên cứu viết và áp dụng SKKN: ……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Biện pháp thực hiện để đạt được thi đua: ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Việc nộp báo cáo: ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Việc trao đổi thông tin qua Web, qua mail:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                        
IV/ ĐỀ NGHỊ:
1. Với Tổ chuyên môn: ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Với  Công đoàn:……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Với Nhà trường:……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Với Sở GD&ĐT:………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Trên đậy là kế hoạch năm học 2013-2014 của cá nhân …………………………… tổ .......................................... trường THPT Ngô Quyền, kính đề nghị tổ, lãnh đạo trường phê duyệt, phấn đấu năm học này đảm bảo thực hiện đạt kết quả tốt mục tiêu của tổ, nhà trường đề ra và các chỉ tiêu của cá nhân đã đăng ký.
 
Nơi nhận:  TỔ TRƯỞNG GIÁO VIÊN
- Tổ chuyên môn.  Để báo cáó
- Lưu hồ sơ cá nhân.
   
                                                                               
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Ky uc

Đăng nhập thành viên

Quảng cáo

gio to
Hoàng Hoa Thám
quang trung
LÊ QUÝ ĐÔN
trường THPT Phan Châu Trinh
Thư viện ảnh
từ điển

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy trang web này như thế nào?

Đẹp

Bình thường

Đơn điệu

Ý kiến khác

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 17

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 15


Hôm nayHôm nay : 224

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 86050

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1808976